'Verplicht plan van aanpak voor energiebesparing

Gepubliceerd: dinsdag 28 maart 2017

Dit is een van de aanbevelingen uit een evaluatie van het ‘Kernteam EED’, een landelijke groep van inspecteurs die toezien op de naleving van de wettelijke regels voor energiebesparing. Deze regels staan in de Europese richtlijn voor energiebesparing (EED). De richtlijn trad in Nederland vanaf juli 2015 in werking, maar de impact van deze ‘tijdelijke’ regeling EED was voor veel bedrijven en bevoegd gezag nog onduidelijk, mede omdat de regeling overlapt met de ‘oude’ Wet Milieubeheer.

Concernondernemingen
Ondernemingen met meerdere vestigingen door Nederland verspreid moesten volgens de EED per vestiging een energie-audit opstellen, maar dit leidde tot extra lastendruk. Dit hield een groot risico in op een ongelijk speelveld binnen Nederland, met oneerlijke concurrentie als gevolg. Om dit effect weg te nemen is door het bevoegd gezag een landelijk opererend Kernteam EED ingesteld, dat als loket dient voor deze concernondernemingen. Het Kernteam is in april 2016 van start gegaan.

‘Winkel was te vroeg open’
De EED werd ‘halsoverkop’ geïmplementeerd in Nederland, terwijl de werkwijze en standaardisering van werkprocessen ontbraken. ‘De winkel was al open voordat de inrichting gereed was,’ zo omschrijft Marlies Lambregts in het evaluatierapport cryptisch de situatie. Lambregts werkt bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, dat de voorzitter is van het Kernteam EED. Het Kernteam begon medio 2016 met het behandelen van energie-audits van concern-ondernemingen.

Lastendruk fors verlicht
Het Kernteam EED heeft inmiddels zijn waarde bewezen. Zowel de concern-ondernemingen als de omgevingsdiensten zijn zeer positief over de verrichte werkzaamheden door het team, zo blijkt uit een enquête. De inrichting van het Kernteam EED als centrale organisatie heeft bijgedragen aan een forse verlaging van de lastendruk voor zowel het bedrijfsleven als bevoegd gezag. ‘Alle partijen zijn zeer positief over het Kernteam,’ concludeert Lambregts in het evaluatierapport.

Vraag hoger dan capaciteit
In totaal hebben circa 160 concernondernemingen aangegeven gebruik te willen maken van de service van het Kernteam. De vraag was zo hoog dat het team vanaf eind 2016 geen nieuwe energie-audits van concernondernemingen in behandeling nam, wegens gebrek aan budget. De betrokken partijen hebben van de Rijksoverheid te weinig steun ervaren op het functioneren van het Kernteam. Dit kwam tot uiting in onvoldoende juridische ondersteuning en financiering. Hierdoor was het mandaat van het Kernteam en de rolverdeling tussen team en bevoegd gezag onduidelijk.

Plannen van aanpak
De plannen van aanpak die bedrijven opstellen in het kader van de Wet Milieubeheer vormen nu geen onderdeel van de verplichte energie-audit. Hierdoor is de audit onvoldoende gericht op realisatie van maatregelen voor energiebesparing zoals bedoeld in het energieakkoord en EU-beleid. Het evaluatierapport stelt voor om de samenhang tussen EED en Wet Milieubeheer te versterken zodat ook de plannen van aanpak onder de Wet Milieubeheer onderdeel uitmaken van de volgende generatie energie-audits. Hiervoor moet de tijdelijke regeling EED hierop worden aangepast.

Doorgaan met Kernteam
Gezien de positieve ervaringen met het Kernteam EED doet het evaluatierapport de aanbeveling om door te gaan met een centrale organisatie, aangeduid als Kernteam 2.0. Dit kan een organisatie zijn die net als het huidige Kernteam bestaat uit het bevoegd gezag, dan wel de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bij het instellen van de organisatie dienen wel heldere afspraken te komen over de juridische en financiële ondersteuning. De aanbevelingen worden gebruikt voor de evaluatie van de EED, die dit jaar door de landelijke stuurgroep EED wordt uitgevoerd.

Sneller energie besparen
Co de Smalen van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, voorzitter van het Kernteam EED: “Ik ben er trots op dat onze rol door het bedrijfsleven en bevoegd gezag wordt gewaardeerd. De efficiëntie van het volgende Kernteam EED kan verder verbeteren als ook de plannen van aanpak, waarin de maatregelen staan die werkelijk worden uitgevoerd, onderdeel worden van de energie-audit 2.0. Dit brengt ons sneller bij de realisatie van de doelen voor energiebesparing zoals deze zijn vastgelegd in het energieakkoord. Dat is goed voor de overheid, de bedrijven en het milieu!”.

Rapport
Lees het rapport ‘Evaluatie Kernteam EED 2016 – 2017’.

Opleiding
Wilt u meer weten over energieaudits? Volg dan de tweedaagse opleiding ‘Energieaudits EED’ op 19 en 20 april 2017 in Hilversum.

Bron: www.ensoc.nl

Overige berichten 2017