Energiebesparing voor de MKB Maakindustrie

Deze website geeft u actuele en vooral ook objectieve informatie over energiebesparing voor de MKB Maakindustrie. Ga naar "Energie besparen" en laat u inspireren om direct te gaan besparen. De getoonde energiebesparingsmaatregelen zijn bewezen effectief. Onder "Energie opwekken" vindt u informatie over veel gebruikte duurzame energieopwekking, warmte koude opslag en warmtekrachtkoppeling. Bij "Meer weten over" is informatie beschikbaar gesteld over:

- Duurzaam ondernemen
- CO2 Prestatie
- Energieonderzoeken
- Energiesubsidies
- Energiemanagement (ISO 50001)
- Energielabel en het EPBD

Energiegerelateerde informatie en projecten zijn voor de aangesloten branches te vinden via "Branches".

Nieuws

Tijd begint te dringen voor energietransitie

25 juli 2016

Om in 2050 te komen tot een klimaatneutrale energievoorziening moeten we nu al maatregelen treffen. Zowel met de toepassing van duurzame energie als met energiebesparing moet het gas er ‘vol op’.

Dit is een van de conclusies uit het afsluitende debat van het Nationaal Energie Congres, dat afgelopen donderdag 16 juni plaats vond in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht. De conclusie werd verwoord door voorzitter Peter Alderliesten van de TKI Energie & Industrie, nadat dagvoorzitter Gerrit van Werven van Energy Valley hem vroeg welke boodschap hij wilde afgeven aan minister Kamp van Economische Zaken, om mee te nemen in de nationale energiedialoog en de evaluatie van het energieakkoord.

 

Kantoor duurzaam te koelen via warmtenet

25 juli 2016

Een energiezuinig kantoor heeft in de zomer een grote vraag naar koude. Er zijn inmiddels diverse technieken om vanuit een stadswarmtenet ook koude aan te leveren.

 “Bij bedrijfspanden met een grote warmtevraag is het gebruik van stadswarmte, in combinatie met nieuwe technieken om ook duurzame koude te leveren, zeer interessant”, zegt senior onderzoeker en adviseur Benno Schepers van CE Delft. “Vooral een energiezuinig kantoorgebouw heeft in de zomer een grote koudevraag. Er zijn inmiddels volop technieken om vanuit het warmtenet ook koude te produceren, zoals al gebeurt in een aantal Amsterdamse nieuwbouwwijken.”

 

VEMW: 80-95% CO2-reductie in 2050 haalbaar

25 juli 2016

De energie-intensieve industrie heeft een concreet plan ontwikkeld om in 2050 de CO2-uitstoot met 80 tot 95% te reduceren. Hiervoor is wel medewerking van de overheid nodig, meldt zakelijke belangenbehartiger VEMW.

De energie-intensieve industrie heeft een concreet plan ontwikkeld om in 2050 de CO2-uitstoot met 80 tot 95% te reduceren. ‘Wij gaan investeren’, zegt de sector, ‘en vragen de overheid ons te faciliteren’. VEMW heeft de voorstellen in een position paper overhandigd aan Mark Dierikx, directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging van het ministerie van Economische Zaken. Dat gebeurde donderdag 16 juni in Rotterdam tijdens een congres, dat werd georganiseerd ter ere van het 100-jarig bestaan van VEMW.

 

Bedrijfsleven verplicht aan de energiebesparing

25 juli 2016

Voor bedrijven is de vrijblijvendheid in het nemen van klimaatmaatregelen voorbij, energiebesparing is vanaf nu verplicht. Bedrijven die zich niet aan de afspraken uit het Energieakkoord houden, kunnen straks een boete krijgen. 

Ruim honderdduizend bedrijven, waaronder ook restaurants en winkels, moeten hun panden energievriendelijker maken. Met de vrijwillige afspraken die tot nu toe zijn gemaakt, werden de doelen niet gehaald. 

 

Eén ambtenaar bespaarde net zo veel als 6 windmolens

25 juli 2016

De aanleiding

Eén ambtenaar van de gemeente Den Bosch bespaarde net zo veel energie als zes windmolens op jaarbasis opbrachten, betoogde het Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66) tijdens het debat in de Tweede Kamer over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs. „In Den Bosch heeft men met één fte inzet evenveel energie bespaard als zes windmolens in een heel jaar kunnen opwekken”, zei ze letterlijk. Staatssecretaris Sharon Dijksma knikte instemmend: „Met een kleine inzet is het mogelijk om enorme energiebesparing te realiseren.” Klopt het dat één ambtenaar zo’n resultaat kan behalen?

Wetsvoorstel in strijd met vrije metermarkt

25 juli 2016

Het voorstel om de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet te wijzigen teneinde de energietransitie te bevorderen doet afbreuk aan het functioneren van de commerciële markt voor energiemeters, vindt VMNED.

De meetverantwoordelijken van VMNED, meetbedrijven die verantwoordelijk zijn voor het beheer van energiemeters bij zakelijke klanten, hebben via een internetconsultatie hun visie gegeven op het concept wetsvoorstel voortgang energietransitie. Dit wetsvoorstel heeft als doel om de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet verder toekomstbestendig te maken en de uitgangspositie voor de energietransitie te verbeteren door belemmeringen weg te nemen.

 

Energiebesparing voor de MKB Maakindustrie

25 juli 2016

Hoewel energiebesparing goedkoper is, kiest 61% van de Nederlanders toch eerder voor duurzame energie om de CO2-uitstoot terug te dringen. Van de Nederlanders ziet slechts 29% besparen als de beste manier om klimaatverandering tegen te gaan.

Dat blijkt uit een enquête die Nuon liet uitvoeren onder 2.200 Nederlanders. Dat gebeurde in het kader van de Energiedialoog, die het ministerie van Economische Zaken organiseerde. Ook Nuon riep hiervoor op om mee te denken over de energietransitie via social media, tijdens bijeenkomsten met bedrijfsleven, politiek en maatschappelijke organisaties, en in een groot onderzoek.

Nog veel energie te besparen in bedrijfshallen

25 juli 2016

Industriële bedrijven kunnen hun energiekosten flink terugbrengen met besparende maatregelen in bedrijfshallen. Deze maatregelen zijn in enkele jaren terug te verdienen. Toch komt dit nauwelijks van de grond. Een goed ontwerp van klimaatinstallaties biedt uitkomst.

Green deals helpen met energietransitie

25 juli 2016

Green deals leveren resultaten op die bijdragen aan de groene groei. Ze jagen de economische groei aan en leiden tevens tot energiebesparing en meer gebruik van hernieuwbare energie.

Europa sluit akkoord over luchtverontreiniging

25 juli 2016

Op 30 juni 2016 was de laatste dag van het Nederlands EU voorzitterschap. Tijdens deze dag sloot het ministerie van Infrastructuur en Milieu met andere partijen een akkoord om luchtverontreiniging tegen te gaan. Sommige emissies van stoffen hebben een groot effect op de gezondheid van mensen. Ook kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de natuur. Dit akkoord stelt grenzen aan de emissies van zulke stoffen. De verwachting is dat het aantal sterfgevallen door luchtverontreiniging in 2030 daardoor met de helft afneemt.

Energieprestatiekeuring MKB-metaal beschikbaar

20 juni 2016

Het startsein is gegeven voor de energieprestatiekeuring (EPK). De EPK is een vrijwillig te hanteren instrument waarmee het bedrijfsleven kan aantonen dat er invulling is gegeven aan energiebesparing.

ACM: stroom goedkoper door extra import

13 juni 2016

Nederland kan vanaf 4 juni maximaal 20 procent meer elektriciteit uit Duitsland importeren. Hierdoor zullen de stroomprijzen dalen, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Overheid moet isolatie bij industrie verplichten

13 juni 2016

De overheid moet optimalisatie van technische isolatie in industrie en utiliteitsgebouwen verplicht stellen om het besparingsdoel uit het energieakkoord te halen. Dat adviseert de Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf (VIB).

Strengere energie-inspecteurs op zoek naar energiebesparing

13 juni 2016

Strenger toezicht op energiebesparing is nodig om de doelen uit het energieakkoord te behalen. Daarom neemt het kabinet extra maatregelen.

Salderingsregeling moet blijven voor zonnestroom

13 mei 2016

Het voortzetten van de salderingsregeling is een absolute voorwaarde voor een zonnige toekomst van particuliere zonnestroominstallaties. Dat schrijft Mark Kok, partner van installatieadviesbureau K & R Consultants.

Wordt elektriciteit steeds goedkoper?

13 mei 2016

De marktprijzen voor elektriciteit en gas dalen nog steeds. Dat komt onder meer door een groeiend aanbod van energie. Toch blijft het rendabel om energie te besparen, meldt Eric van Velthuizen.

Nationaal Energie Congres

13 mei 2016

Wat is de stand van zaken rondom het energieakkoord, en vooral: hoe komen we op koers? Dat is de kernvraag op het Nationaal Energie Congres op 16 juni 2016 in Utrecht.

Maak van energie-audit geen papieren tijger

13 mei 2016

De verplichte energie-audit is een eerste stap om energie te besparen, maar bedrijven hebben massaal uitstel aangevraagd. Toch moeten ze eraan geloven. Hoe dit aan te pakken? Pascal van Putten pleit voor een pragmatische aanpak.

Hier valt 36 petajoule te besparen maar het gebeurt niet......

25 april 2016
16-03-2016

Vooral in kantoorpanden kan het energieverbruik drastisch omlaag. Dat moet wettelijk ook, en het staat in het Energieakkoord. Toch gebeurt het nog maar mondjesmaat. Hoe krijg je bedrijven zuiniger?

Het gaat niet om kleinigheden in het Energieakkoord. Het bouwen van windmolenparken op zee, het grootschalig opwekken van zonne-energie, het sluiten van kolencentrales: maatregelen die je niet eventjes doorvoert om Nederland minder afhankelijk te maken van fossiele energie en om het klimaat te redden. Maar hoe ingewikkeld dat ook zijn mag, er wordt hard aan gewerkt. Gek genoeg blijft het ‘kleine werk’ liggen: energiebesparing in bedrijfspanden. Het is een relatief kleine maatregel waar heel veel winst mee te behalen valt: meer dan 30 procent van de doelstelling van het Energieakkoord (100 petajoule, wat gelijk staat aan het jaarlijks verbruik van zo’n 1,5 miljoen huishoudens).

Stroom goedkoper door import, wind en kolen

11 april 2016

De marktprijzen voor elektriciteit in Nederland dalen verder. Dat komt door import van goedkope groene stroom uit Duitsland en meer windenergie, maar ook door nieuwe kolencentrales.

Nederland een-na-laatste in Europa met duurzame energie

01 april 2016

Nederland is op Frankrijk na van alle Europese landen het verst verwijderd van de doelstelling die is afgesproken in de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie. Nederland moet in 2020 14 procent van het verbruik van energie uit duurzame bronnen halen.

Opinie: Variabele stroomprijs is doodsteek voor zonnepanelen

20 maart 2016

Beheerders van elektriciteitsnetwerken als Alliander, Enexis en Stedin pleiten bij de politiek voor variabele stroomprijzen. Ze willen daarmee de nieuwe realiteit op het gebied van stroomvoorziening het hoofd bieden. Die realiteit is dat er in hoog tempo duurzame capaciteit bijkomt zoals zonnepanelen en windmolens, en dat deze stroom vaak lokaal wordt opgewekt (zonnepanelen op daken van bedrijven en woningen). Zo'n variabele stroomprijs is slecht nieuws voor bezitters en installateurs van zonnepanelen, maar vooral voor de langetermijn-energiedoelen van de overheid.

Directeur VMRG: Alles moet anders

26 februari 2016

Bert Lieverse, directeur van branchevereniging VMRG, voorziet een regelrechte revolutie voor de bouw- en gevelsector.

 

Energie opwekken met een hellend dak steeds interessanter

26 februari 2016

Nieuwe toepassingen voor energie zorgen op een eenvoudige en goedkope manier voor groene stroom. Op het gebied van energieopwekkende daken zijn allerlei nieuwe ontwikkelingen actueel.

Contact

Energiecentrum
Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein

EPK doorlichting

Tools en Projecten